KEUTAMAAN MEMBACA AYAT KURSI


"Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." (HR. Bukhari no.2311)

"Apabila manusia berbaring di pembaringannya (akan tidur), malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, "Akhiri (malam-mu) dengan kebaikan", sedangkan setan membisikan, "Akhiri (malam-mu) dengan keburukan". Apabila dia berdzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu." (HR. Ibnu Hibban 5533, Hakim dalam al-Mustadrak 1969 dan beliau shahihkan, kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi).
NB: Ayat Kursi yaitu QS.al-Baqarah ayat 255

Semoga yang membaca maupun yang membagikan kebaikan dalam postingan ini :
✔ dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat
✔ disegerakan baginya memperoleh pekerjaan yang memuliakan dan memapankan masa depannya
✔ dipanggil oleh-Nya dalam keadaan khusnul khotimah
✔ dikumpulkan ke dalam surga-Nya bersama orangtua dan orang-orang yg disayanginya.

TRANSLITERASI AYAT KURSI (TULISAN RUMI/LATIN)

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. 
Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa naum. 
Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh. 
Man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi idznih. 
Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. 
Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bi maa syaa-a. 
Wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa
Wahuwal ‘aliyyul ‘azhiim.


TERJEMAHAN INDONESIA AYAT KURSI

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya).
Tidak mengantuk dan tidak tidur. 
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 
Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. 
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.
Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.
Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

TERJEMAHAN INGGRIS AYAT KURSI

Allah, there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. 
Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. 
To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. 
Who is it that can intercede with Him except by His permission? 
He knows what is [presently] before them and what will be after them.
And they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. 
His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great.

Gabung Komunitas PAS

Popular Posts